โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
อันชัญ หมวกงาม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]