โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : สาคร ชลสาคร 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]