โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : วิธีการประมาณค่าความชันของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึงการส่งแบบไม่ขยายและการส่งทางเดียว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]