โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย : ธาวัลย์ อัมพวา 
สมนึก ศรีสวัสดิ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]