โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ในรูป 2x + 7y = Z2 และ 2x + 17y = Z2
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]