โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอสำหรับเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา มันสลาย
ผู้ร่วมวิจัย : นิตยา โง้ววัฒนา 
ศิริวรรณ ตี้ภู่ 
พงษ์นรินทร์ ชุมแสง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]