โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การตรวจหาสารหนูในน้ำโดยใช้เครื่อง ICP-MS
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สุมนา ปานสมุทร
ผู้ร่วมวิจัย : ดำรงค์ คงสวัสดิ์ 
ปิยะวดี เจริญวัฒนะ 
มังกร กิติพัฒน์มนตรี 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]