โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของน้ำมันกานพลูในการต้านจุลินทรีย์และการทำสลบปลาดุกอุยเทศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : นพรัตน์ พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
มรกต พุทธกาล 
สุพรรณ โพธิ์ศรี 
เสาวณีย์ บัวโทน 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ :  Download ()