โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การลู่เข้าแบบเข้มของขั้นตอนใหม่สำหรับการประมาณค่าระบบของปัญหากึ่งเชิงแปรผันรวม และวงศ์อนันต์ของการส่งแบบกึ่งไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]