โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลเชลล์สำหรับกำจัดสารมลพิษจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of a photoelectrochemical cell for removal of pollutants from textile industrial waste water
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : มังกร กิติพัฒน์มนตรี 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]