โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์สารประกอบไทโอมอร์โฟลีน และอนุพันธ์โดย ปฏิกิริยา Willgerodt - Kindler reaction
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : เลิศณรงค์ ศรีพนม
ผู้ร่วมวิจัย : จุฑารัตน์ ศริดารา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]