โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : อนุภาคนาโนเซนเซอร์สำหรับตรวจหายาปฎิชีวนะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
อมร ไชยสัตย์ 
พงษ์นรินทร์ ชุมแสง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]