โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : นนธิยา มากะเต
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อลงกต สุวรรณมณี 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]