โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Greenhouse Gas Emissions from Kariyat Capsules Production Process
หัวหน้าโครงการ : สมพร เพลินใจ
ผู้ร่วมวิจัย : กิตติพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ 
จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
ปราณี รัตนานุพงศ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]