โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : วิธีการหาผลเฉลยสำหรับปัญหาจุดตรึงของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นบางตัว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : วรรณา ศรีปราชญ์
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อลงกต สุวรรณมณี 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]