โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก สำหรับกำจัด ไนเตรต ไนไตร์ท ภายใต้แสงอาทิตย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]