โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ดลนภา แก้วภา 
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
วรายุทธ สะโจมแสง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]