โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การหาผลเฉลยสมการเพลล์ x2 - Dy2 = ±N
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]