โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณโลหะหนักโดยใช้อนุภาคนาโน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of Antimony film Electrode for Heavy Metal Determination with Nanoparicles
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา มันสลาย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]