โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความเสถียรภาพของวิธีอิชิกาวาปรับปรุงสำหรับสมการอินทิกรัลเชิงเส้น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Stability Analysis of modified lshikawa Methods for a linear integral equation
หัวหน้าโครงการ : มงคล ทาทอง
ผู้ร่วมวิจัย : อลงกต สุวรรณมณี 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]