โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : อิสระ ขันติแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
นิภาวรรณ พองพรหม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]