โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Solutions of Diophantine Equations
หัวหน้าโครงการ : มงคล ทาทอง
ผู้ร่วมวิจัย : อลงกต สุวรรณมณี 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]