โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฟิล์มบางของ WO3/BiVO4 โดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรเคมีคอล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]