โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแสง – เสียง – เบรลล์ เพื่อการเรียนรู้และเพลิดเพลินสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]