โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]