โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]