โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนเพื่อใช้ในงานสิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation of polymer capsules encapsulated heat storage material for textile application
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]