โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฟิล์มบางของ WO3/BiVO4 โดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินสำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of WO3/BiVO4 thin film by modified with Ag nanoparticles for photoelectrochemical purification of water
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]