โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเถ้ากำลังช้างสาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Study on biological activities of Peristrophe bivalvis (L.) Merr.
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
นฤมล พักมณี 
จุรีพร น้อยพรหม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]