โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลชีสเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากการแยกน้ำ เพื่อใช้สำหรับกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of photoelectrocatalysis technique for hydrogen gas production from water splitting supporting to hydrogenation process
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]