โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of the Preparation of Polymer Capsule Encapsulating Essential Oil by Suspension Polymerization
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]