โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้และบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]