โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการหาปริมาณซันเซ็ต เยลโล่ว์ และตาร์ตราซีน ในอาหารโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development for Determination of Sunset yellow and Tartrazine in Food by Voltammetry
หัวหน้าโครงการ : วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]